Huurvoorwaarden

HUURVOORWAARDEN IMAGINE EVENT & PARTYVERHUUR B.V.
A. ALGEMEEN: een organisator van een bepaald evenement die gebruik maakt van de goederen van Imagine Event & Partyverhuur wordt gelijkgesteld als huurder, onderworpen aan de hieronder opgesomde huurvoorwaarden.
Het huren van goederen door een minderjarige kan enkel mits schriftelijke toestemming, of onder begeleiding van een/de ouder(s) of voogd. Dienaangaande is/zijn de ouder(s) of de voogd persoonlijk aansprakelijk.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes, aanvaardingen, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen die betrekking hebben op de verhuur en de verkoop van goederen en de daarmee in verband staande levering van werkzaamheden en diensten door Imagine Event & Partyverhuur.
B. RESERVATIE & ANNULERING: gebeurt middels het nemen van een optie hetwelk enkel schriftelijk door de huurder kan worden opgegeven. Imagine Event & Partyverhuur heeft ten allen tijde het recht om zonder opgave van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan. De optie wordt pas definitief na acceptatie hiervan door Imagine Event & Partyverhuur. Imagine Event & Partyverhuur heeft het recht na acceptatie van de huurder de offerte binnen drie werkdagen te herroepen. Tussen partijen is in dat geval geen overeenkomst tot stand gekomen.
Indien de huurder bij Imagine Event & Partyverhuur een optie heeft genomen op te huren materiaal en vervolgens van het huren wenst af te zien, gelden de volgende annuleringsbepalingen:
20% van de huurprijs* bij annulatie nadat er akkoord is gegeven op de offerte;
25 % van de huurprijs* bij annulatie, eerder dan op de 60e dag voor de aanvang van de huurperiode;
50 % van de huurprijs* bij annulatie, eerder dan op de 30e dag voor de aanvang van de huurperiode;
75 % van de huurprijs* bij annulatie, eerder dan op de 14e dag voor de aanvang van de huurperiode;
100 % van de huurprijs* bij annulatie op de 14de dag of later voorafgaand aan de aanvang van de huurperiode
*Dit geldt op de totale offerte inclusief geplande transportkosten en arbeidsuren.
Annulering kan alleen schriftelijk worden gedaan en uitsluitend via een email.
Betalingen van artiesten en extern ingehuurde materialen dienen altijd volledig te worden voldaan na ondertekening van de offerte. Dit staat volledig los van bovengenoemde annuleringsbepalingen.
Materialen die door de huurder geannuleerd worden en vervangen worden door andere materialen worden altijd doorbelast volgens bovenstaande annuleringsbepalingen.
C. OFFERTES/PRIJZEN: de huurder wordt geacht de door Imagine Event & Partyverhuur gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 7 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte vermeld staat. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Gegevens, voorwaarden en prijzen voorkomend in catalogi, advertenties en prijslijsten hebben slechts het karakter van een benaderende aanduiding waaraan Imagine Event & Partyverhuur ten allen tijde wijzigingen mag aanbrengen. De huurder aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven. Kosten voor extra werkzaamheden/zaken zullen mondeling worden besproken en apart aan de huurder in rekening gebracht. Onze offertes zijn gebaseerd op de huidige economische situatie. Mochten de prijzen van brandstof, gas, transport, arbeid etc. stijgen zijn wij genoodzaakt om dit door te berekenen.
D. HUURPERIODE & ONDERVERHUUR: het materiaal wordt verhuurd voor één gehele periode van minstens 1 dag ofwel 24 uur. Een week is zeven aaneengesloten dagen. De huurperiode wordt vastgesteld bij bestelling en vangt aan op het tijdstip waarop het volgens de overeenkomst gehuurd materiaal het magazijn van Imagine Event & Partyverhuur verlaat en eindigt op het tijdstip waarop het gehuurd materiaal weer terugkomt in dat magazijn. Verlenging van de huur is alleen mogelijk door het indienen van een verzoek tot verlenging. Deze dient minimaal 2 werkdagen voor einde van de huurperiode schriftelijk aangevraagd te worden en is pas definitief na schriftelijk akkoord van Imagine Event & Partyverhuur. De huurder dient rekening te houden met een wijziging van de overeengekomen verhuurprijs. Imagine Event & Partyverhuur kan dit verzoek tot verlenging naar eigen inzicht weigeren.
De huurder mag in geen geval het materiaal in bruikleen geven of onderverhuren aan derden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door Imagine Event & Partyverhuur toegestaan, waarbij in zulks geval de oorspronkelijke huurder volledig verantwoordelijk blijft voor het materiaal, alsook betaling.
Imagine Event & Partyverhuur is ten alle tijden bevoegd om ter controle te vragen om een geldig legitimatiebewijs. Bij niet direct kunnen tonen van legitimatie of weigering is Imagine Event & Partyverhuur gerechtigd de huurovereenkomst te ontbinden en de huurprijs alsnog in rekening te brengen. Het is niet toegestaan de gehuurde materialen door een andere persoon op te laten halen/in ontvangst te laten nemen of retour te laten brengen dan de oorspronkelijke huurder zelf tenzij er een schriftelijke machtiging is afgegeven aan Imagine Event & Partyverhuur door de huurder dat de materialen door derden worden opgehaald.
E. WAARBORGSOM: de huurwaarborg, welke bij het aangaan van de huur kan gevraagd worden, dient voorafgaand aan de eigenlijke huur betaald te worden en is bestemd ter garantie van de diverse verplichtingen van de huurder. De verhuurder behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te compenseren met deze waarborgsom, evenals kosten van herstelling.
F. LEVERING EN LOCATIE: de levering van de goederen gebeurt principieel in de magazijnen van Imagine Event & Partyverhuur, op rekening en risico van de huurder , waar bij niet – stipte afhaling de huurprijs integraal verschuldigd blijft. De gehuurde materialen afhalen kan alleen op de schriftelijk overeengekomen tijd bij de overeengekomen locatie.
Het vervoer van het materiaal dient te geschieden in een daartoe capabel voertuig. Is dit niet het geval mag Imagine Event & Partyverhuur het vervoer van de materialen door huurder weigeren. Indien overeengekomen dat de goederen worden geleverd, zal Imagine Event & Partyverhuur ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Overschrijding van de leveringstermijn kan echter nooit, ook niet na in gebreke stelling, aanspraak geven op schadeloosstelling. De locatie en organisatie van het evenement dient conform de wettelijke bepalingen te zijn.
De huurder dient dan ook onder meer na te zien of de elektriciteitsvoorzieningen voldoen aan de wettelijke normen en geschikt zijn voor de gehuurde elektrische toestellen, alle mogelijke voorzieningen treffen ter bescherming van de gehuurde materialen, in het bijzonder bij slechte weersomstandigheden, te zorgen voor de nodige vergunningen. Kosten (herstelling en verlies van inkomsten) welke voortvloeien uit schade door overbelasting van het net, elektriciteitspannes, waterschade en brandschade zijn dan ook volledig ten laste van de huurder.
De materialen moeten gelost en geladen kunnen worden op een locatie die goed toegankelijk is voor de chauffeur. Daarnaast dienen de materialen op de locatie waar ze bij levering geplaatst zijn, bij afhalen ook weer klaar te staan. Is dit niet het geval en is de chauffeur extra tijd kwijt om de materialen te lossen of laden zullen hier kosten voor worden berekend. Imagine Event & Partyverhuur levert de materialen tot aan de drempel en alleen op de begane grond (geen verdiepingen). Het laad- en los punt dient direct bereikbaar te zijn voor een vrachtwagen met aanhanger of moet zich op een afstand van maximaal 10 meter zonder obstakels bevinden op de begane grond. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats dan hiervoor is vermeld, wordt een toeslag in rekening gebracht. Dit is alleen mogelijk indien dit bij acceptatie van de offerte is gemeld door de huurder.
Imagine Event & Partyverhuur heeft steeds het recht de plaats waar het gehuurde materiaal zich bevindt of gebruikt wordt te bezoeken zonder hiervoor enige kosten te betalen.
Indien er tijdens zo’n bezoek onregelmatig gebruik van het materiaal wordt vastgesteld, is Imagine Event & Partyverhuur gerechtigd het verhuurde materiaal onmiddellijk terug mee te nemen en alsnog de huurprijs in rekening te brengen.
Kosten die gemaakt moeten worden die vooraf niet gemeld zijn, zoals bijvoorbeeld parkeerkosten, eurozones, pont, tolwegen ed. worden na afloop doorberekend aan de huurder.
De huurder verplicht zich het gehuurde en alle overige van de verhuurder achtergebleven goederen en gereedschappen (waaronder begrepen trailers, opleggers en emballage) gedurende de tijd tussen het opbouwen en afbreken van het gehuurde als een goed huisvader op een adequate manier te bewaren en te bewaken. Het is te allen tijde ten strengste verboden om van achtergebleven materieel (zoals heftrucks, vrachtwagens, opleggers, trailers etc.) van de verhuurder gebruik te maken.
G. GEBRUIK: Imagine Event & Partyverhuur verbindt er zich toe de materialen in goed werkende staat te verhuren. De huurder erkent de goederen in perfecte staat van werking te hebben ontvangen, verbindt zich ertoe als goede huisvader zorg te dragen voor het betreffend materiaal, tevens het materiaal enkel te gebruiken voor het doel waarvoor het ontworpen is en te zorgen voor een passende en veilige opslag ervan. Onder geen enkel beding is het de huurder toegestaan de merknamen, stickers, logo’s of serienummers van Imagine Event & Partyverhuur te verwijderen of onleesbaar te maken.
Huurder moet indien nodig voor verbruik en onderhoud van het gehuurde, brandstof en smeermiddelen bij Imagine Event & Partyverhuur aanschaffen. Het is niet toegestaan hiervoor eigen middelen te gebruiken. Het gehuurde moet – voor zover noodzakelijk – regelmatig doorgesmeerd worden en indien aanwezig moet het oliepeil dagelijks gecontroleerd worden. Indien huurder zich niet houdt aan deze voorwaarden kan Imagine Event & Partyverhuur alle kosten die hieruit voortvloeien op de huurder verhalen.
H. WERKZAAMHEDEN: wanneer door Imagine Event & Partyverhuur arbeid verricht wordt op de locatie van de huurder worden deze vooraf vermeld op de offerte. Wanneer de huurder de offerte heeft ondertekend en hiermee akkoord is gegaan worden na de verrichte arbeid de uren doorberekend die op de offerte staan vermeld, ook wanneer de verhuurder meer of minder uren nodig heeft gehad om de werkzaamheden uit te voeren. Extra werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden door wijzigingen na dat de offerte ondertekend is worden altijd berekend op nacalculatie.
I. GEBREKEN, SCHADE & MELDINGSPLICHT: de huurder wordt geacht iedere tekortkoming/gebrek vastgesteld aan de in huur gegeven goederen, onverwijld telefonisch en schriftelijk ter kennis te brengen van Imagine Event & Partyverhuur. Bij gebrek aan dusdanige kennisgeving, zal geen enkele klacht, noch opmerking worden aanvaard noch enige vermindering of niet –betaling van de huursom aanvaard worden en zal de herstelling dienen te gebeuren op kosten van de huurder. Het is de huurder geenszins toegestaan zelf herstellingen uit te voeren aan het materiaal, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
Nadat het gehuurde door Imagine Event & Partyverhuur weer is ontvangen in haar magazijn, wordt deze gecontroleerd en geteld. Deze telling is bindend. Bij tekortkoming in de nakoming van bovengemelde teruggave verplichting wordt de wederpartij tot de dag van teruggave een vergoeding per etmaal verschuldigd van 150% van het huurtarief per dag voor het betrokken goed, ongeacht het verdere recht van de Imagine Event & Partyverhuur op schadevergoeding en/of het (laten) terughalen van het goed. Het voornoemde verschuldigde bedrag zal in eerste plaats in mindering worden gebracht op de waarborgsom.
In geval van diefstal, beschadiging of verlies van de goederen door de huurder, door derden of door overmacht is de huurder als enige aansprakelijk. Bij verlies of diefstal dient de huurder de nieuwwaarde van het materiaal onmiddellijk te vergoeden, onafhankelijk van het feit dat klacht zal worden neergelegd bij de bevoegde politionele diensten. Alle kosten voor eventuele herstellingen of reconditionering zullen aan de normaal geldende herstelprijs (onderdelen in natura + transport + werkuren) in rekening worden gebracht. De door Imagine Event & Partyverhuur gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het gehuurde alsmede de reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening van de huurder.
J. VERZEKERINGEN: de huurder verklaart zich akkoord met het feit dat de door hem gehuurde goederen niet verzekerd zijn vanaf het ogenblik dat deze het magazijn verlaten. Niets belet de huurder evenwel zelf een dekkende verzekering af te sluiten.
K. FACTUREN , WANBETALING & TERUGBRENGEN MATERIAAL: de huurprijs dient minimaal 7 dagen voor aanvang van het project/levering van de materialen te worden voldaan. De betalingsconditie staat vermeld in de offerte. Bij een eventuele betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Imagine Event & Partyverhuur. Indien het bedrag niet tijdig voldaan is worden de materialen en diensten niet geleverd en uitgevoerd.
Het gehuurde materiaal moet door de huurder aan het magazijn van Imagine Event & Partyverhuur worden teruggebracht uiterlijk op de schriftelijk afgesproken datum en tijd waarop de overeengekomen huurperiode een einde neemt, zoals vermeld op de offerte en afhaal bon. Indien zulks niet het geval zal de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd zijn. Bij niet tijdige terug bezorging bedraagt deze schadevergoeding zonder enige aanmaning noch voorafgaandelijke ingebrekestelling een vastgestelde boete en de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt. Daarnaast zal bij het niet nakomen van de termijn waarop het materiaal teruggebracht dient te worden het materiaal door ons zelf teruggevorderd worden en hiervoor zullen de gebruikelijke transportkosten en arbeid in rekening worden gebracht.
Bij diefstal, verlies of pertinente weigering tot teruggave zal het verhuurde materiaal onmiddellijk en van rechtswege worden aangerekend aan de normale verkoopprijs.
L. VEILIGHEID: de huurder is verplicht alle maatregelen te nemen om de veiligheid (waaronder het beschikbaar hebben van een BHV-hulpverlener) tijdens de levering, bouw, uitvoering en afbouw te waarborgen.
Indien de wederpartij deze veiligheidsmaatregelen om wat voor redenen dan ook niet kan uitvoeren of handhaven, is Imagine Dance-Events gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst te weigeren en de kosten verbonden aan deze gemotiveerde weigering aan de wederpartij in rekening brengen.
Het is ten strengste verboden een hittebron te plaatsen in en om de nabijheid van het huurobject, dit in verband met de veiligheid van de medewerkers van Imagine Event & Partyverhuur en anderen. Onder een hittebron wordt verstaan barbecues op gas, kolen en elektriciteit. Vuurkorven, gasfornuizen, kooktoestellen, terrasverwarming, heaters, fakkels en dergelijke.
M. OVERMACHT: onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die leiden tot een niet behoorlijke levering van Imagine Event & Partyverhuur als gevolg van (onder meer) stormachtig weer (windkracht 8 en hoger of windstoten vanaf 50 km/uur), (transport) vertragingen, geen of onvolledige aflevering door wederpartijen van Imagine Event & Partyverhuur, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Imagine Event & Partyverhuur van de betreffende overeenkomst benodigde zaken of diensten, algemene vervoersproblemen, werkstakingen, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste en oorlog dan wel sluiting van landgrenzen.
In het geval van een overmachtssituatie worden de leverings- en andere verplichtingen van Imagine Event & Partyverhuur opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Imagine Dance-Events niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, is Imagine Event & Partyverhuur bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien Imagine Event & Partyverhuur bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Imagine Event & Partyverhuur gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de huurder gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
N. EIGENDOMSVOORBEHOUD: het goed blijft te allen tijde volledig eigendom van Imagine Event & Partyverhuur.
In geval van koop blijft het goed eigendom van Imagine Event & Partyverhuur totdat de koopsom (vermeerderd met de evt. verschuldigde kosten en rente) volledig door de huurder is voldaan.
Het is de wederpartij als huurder of als koper (indien het eigendomsvoorbehoud vermeldt in bovenstaande bepalingen nog van kracht is) van het goed van Imagine Event & Partyverhuur verboden: – het goed aan derden te verkopen, af te staan, te bezwaren en in gebruik te geven of een andere wijze te vervreemden of daarop een beperkt recht te vestigen; – het goed geheel of gedeeltelijk te demonteren, enige reparatiehandeling aan het goed uit te (doen) voeren.
O. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN: op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen Imagine Event & Partyverhuur en de wederpartij worden voorgelegd aan de bevoegde (kanton)rechter.
Typefouten en wijzigingen voorbehouden.
Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken.
Versie juni 2023